Prawo odstąpienia od umowy

Zamówiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyn, pod warunkiem dostarczenia go wraz z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, po upływie 14 dni taka możliwość wygasa.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych do kontaktu email lukas-battery@wp.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty

dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Gwarancja i procedury reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać poprzez przesłanie lub dostarczenie osobiste reklamowanego towaru do Sprzedającego. Towar należy dostarczyć wraz z kopią dowodu zakupu i dokładnym opisem usterki. Gwarancja zostaje udzielona na 14 dni od dnia otrzymania towaru. Gwarancji podlega tylko towar nie przerobiony ani modyfikowany przez Kupującego.

Nabywca dostarcza reklamowany produkt do siedziby firmy na koszt własny i na własne ryzyko, nie przyjmujemy żadnych przesyłek na nasz koszt i za pobraniem.

Towary, które zostały wysłane do klienta niezgodnie z dokumentem sprzedaży na skutek pomyłki magazynowej, ich specyfikacja jest niezgodna z opisem na naszej stronie internetowej klient może odesłać na koszt Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu formy przesyłki.
Uznane za zasadne reklamacje są odsyłane do klienta na koszt Sprzedającego

W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione , ze względu na brak objawów uzasadniających reklamację towar zostanie odesłany do klienta na koszt klienta. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Sprzedający może:

  • dokonać naprawy wadliwego produktu,
  • dokonać wymiany produktu na taki sam lub podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji,
  • dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest załatwienie reklamacji w inny sposób

O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający
Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

W przypadku dokonywania naprawy towaru termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego konsument nie mógł korzystać z rzeczy

Termin gwarancji biegnie na nowo, gdy towar został wymienia rzecz na nowy wolny od wad.

Sprzedający nie odpowiada za wady produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie,
  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • naruszonych, przez osoby inne niż Autoryzowany Serwis, przez uszkodzenie plomby gwarancyjnej lub inne działanie,
  • w których zostały dokonane przeróbki, zmiany, naprawy

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikającej z niezgodności towaru z umową.