Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest P.H.U Lukas-battery Łukasz Olszewski z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szafirowej 55g/2 (dalej „My”, „P.H.U Lukas-battery”), którego klienci mogą składać zamówienia:

 • mailowo na adres: Lukas-battery@wp.pl
 • telefonicznie pod nr: 698395037

Źródło danych osobowych

Dane osobowe zostały zebrane na podstawie informacji od klienta, które otrzymaliśmy pocztą elektroniczną lub poprzez rozmowę telefoniczną

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez P.H.U Lukas-battery

Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności do:

 • wystawienia faktury sprzedaży oraz wysyłki towaru;
 • rozwiązywania problemów technicznych
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

Twoje dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  P.H.U Lukas-battery  którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. zarządzanie Twoją aktywnością na stronie internetowej P.H.U Lukas-battery
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług P.H.U Lukas-battery lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności poszczególnych kanałów handlowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Obowiązek podania danych osobowych

By móc dokonać procesu sprzedaży, zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy P.H.U Lukas-battery a konsumentem potrzebne są:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon oraz adres zamieszkania lub pełne dane firmowe

Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

Uprawnienia wobec P.H.U Lukas-battery w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Owo rozporządzenie daje Ci prawo do:

 • dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie Twoich danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdyby zaistniała potrzeba skorzystania z któregoś z powyższych praw proszę poinformuj nas pisząc na adres adres lukas-battery@wp.pl. W wiadomości proszę o wskazanie swojej prośby i opisanie co mamy zmienić lub usunąć

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez P.H.U Lukas-battery; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sytuacje, w których możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Kto otrzymuje twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe, rachunkowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Cel i termin przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Od dnia zakończenia umowy, Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym P.H.U Lukas-battery  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. P

Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez P.H.U Lukas-battery polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.